Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Genealogie / Wapenboek van den Nederlandschen Adel 02

Wapenboek van den Nederlandschen Adel 02


ArtNr: 21352
Tweede deel (van twee) met een selectie van de belangrijkste van de 600 adellijke families die er in Nederland zijn. Namen van L tot en met Z. Elke familie wordt besproken in een kleine familiekroniek. De familiewapens worden ook kort uitgelegd en in mooi formaat en IN KLEUR weergegeven, zes tegelijk. Elk deel met voorwoord en register zodat een bepaalde familie snel teruggevonden kan worden. Ook wat uiterlijk betreft een prachtige uitgave. Over de auteur: Rietstap, Johannes Baptista (1828 - 1891) Rietstap, Johannes Baptista, herald deskundige en genealoog (Rotterdam, 05/12/1828 - Den Haag, 24/12/1891). Zoon van Willem Hendrik Rietstap, accountant en verzekeringsagent, en Elizabeth Hermina Remmert. Getrouwd op 16/09/1857 met Johanna Maria de Haas. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen. Na een tijd gewerkt te hebben in een boekwinkel werd Rietstap de functie van redacteur toegewezen bij het dagblad Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hier werd snel duidelijk waar zijn belangstelling werkelijk naar uit ging. Van jongsaf aan, al op jonge leeftijd verzamelde Rietstap zegel lak afdrukken, een liefhebberij die hem bewoog tot een intensieve studie van de geschiedenis en theorie van de heraldiek. Wanneer hij wat tijd vrij kon maken tijdens zijn verplichtingen als redacteur dan wijdde hij het aan de heraldiek. Sommigen beweerden dat hij altijd boeken over heraldiek of tekeningen van wapenschilden bij zich had. Verder had Rietstap een opmerkelijke belangstelling voor vreemde talen. Toen hij 25 jaar was leerde hij Latijns en toen de directie van de krant hem mededeelde dat ze wilden dat een van de redacteuren Spaans zou beheersen, maakte hij zich deze taal ook eigen. In zo'n tempo dat hij in staat was om Spaanse kranten te lezen in een paar maanden tijd. Vanwege zijn verlegen en introverte karakter en zijn zwakke gezondheid hield Rietstap het niet lang uit in de rumoerige kantoren van de krant. Hij kon met name slecht tegen het draaien van nachtdiensten. Daarom accepteerde hij een functie bij de Stenografische Afdeling van beide Kamers van de Staten-Generaal, die een jaar geleden was opgericht. Aan het eind van februari verkreeg hij hier een fulltime betrekking. Rietstap combineerde de nogal monotone omgeving met een indrukwekkende hoeveelheid publicaties op een breed terrein: 'Wanneer hij niet ten minste een pagina had geschreven, beschouwde hij een dag als verloren'. (De Nederlandsche Spectator, 1892) Rietstaps eerste publicaties waren vooral niet-fictieve, historische boeken, romans en Franse, Duitse en Engelse reisverslagen. Hij was tot aan het begin van 1870 werkzaam als vertaler. In deze hoedanigheid leverde hij ook bijdragen aan De Tijdstroom, een feuilleton dat gewijd was aan de literatuur, kunst en wetenschap, die was opgericht in 1858 en waarvan hij gedurende twee jaar redacteur was. Verder schreef hij, in respectievelijk 1861 en 1869, voor onderwijsinstellingen de 'Beknopte geschiedenis van Nederland' en 'Leerboek der Stenographie'. Desondanks leverde hij zijn belangrijkste bijdragen op het terrein van de heraldiek, met name familiewapens. Burgerlijke heraldiek vond hij duidelijk minder belangrijk. In 1856 publiceerde hij het Handboek der wapenkunde, met hierin een beknopt historisch overzicht van de heraldiek, verschillende wapens en een kennismaking met de uitoefening van heraldiek. Vooral deze introductie zorgt ervoor dat zijn werk zich onderscheidt als een belangrijke bijdrage aan de wereld van de heraldiek. De doelstelling van Rietstap was om 'de heraldische taal van den wanstaltige, smakeloze tooi der bastaardwoorden te ontdoen'. Het taalgebruik dat hij in het leven riep om het op te hemelen als 'bijna volmaakte puurheid'. (Pama, 99) Het verving de vele Franse bastaardwoorden die voorkwamen in de heraldiek. Het handboek van Rietstap is later uitgebreid en geredigeerd door C. Pama en geldt nog steeds als een standaardwerk in de heraldiek. In 1861 publiceerde/schreef Rietstap het eerste deel van wat later ook een standaardwerk zou worden in de heraldiek: De µrmorial g‚n‚ral, contenant de la description des armoires des familles nobles et patriciennes de lurope, pr‚c‚d‚ d£n dictionnaire des termes du blason. Het bevatte de blazoenen van ongeveer 46.000 wapenschilden van Europese adellijke families, alfabetisch op naam gerangschikt. Toen hij zijn werk samenstelde had Rietstap profijt van een toename in heraldische bronnen en regionale en nationale wapenemblemen. Voor het tweede deel/tweede editie van de Armorial, die nu uit twee delen bestond en verscheen in 1884 en 1887, maakte hij ook gebruik van de internationale connecties die hij verkregen had gedurende zijn exercities in de heraldiek. In 1871, toen de belangstelling voor heraldiek toenam, was Rietstap van mening dat de tijd rijp was voor een tijdschrift dat gewijd was aan de heraldiek. Hij wilde ten opzichte van de Nederlandse lezer vooral de nadruk leggen op de ontwikkeling die gaande was buiten Nederland. Hij publiceerde in 1872 de eerste editie van de Heraldieke Bibliotheek, ondanks dat hij teleurgesteld was vanwege de reacties op de eerste aankondigingen. Uit de subtitel 'Tijdschrift voor heraldiek, genealogie, zegels en medailles komt duidelijk tot uiting dat hij ondertussen had gekozen voor een meer alles bevattende formule. In dit eerste Nederlandse/Nederlandstalige tijdschrift gewijd aan heraldiek en genealogie, dat tot 1882 verscheen, stonden voornamelijk artikelen die door Rietstap zelf geschreven waren. Verder publiceerde Rietstap tussen 1880 en 1890 twee studies naar de afkomst en wapens van de Nederlandse adel, genaamd het Wapenboek der Nederlandschen Adel. Deze werden verkrijgbaar tussen 1880 en 1887 als twee folio delen. In 1890 publiceerde hij De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel met genealogische en heraldische aanteekeningen. In dit werk laat Rietstap zijn critici zien dat hij een ontwikkeling geeft doormaakt met de spelling van de Nederlandse taal. Speciaal de verbastering van namen van families en plaatsen ergerden hem. Zijn belangstelling voor plaatsnamen komt tot uitdrukking in zijn "beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlanden zijne koloniën" welke werd gepubliceerd in 1892. Door de jaren heen op de Stenografische Afdeling heeft Rietstap een eigen carrière opgebouwd. Vanaf januari 1887 heeft Rietstap de positie van eerste stenograaf en ruim drie jaar later gaat Rietstap met pensioen. Lang heeft hij niet van zijn pensioen kunnen genieten, Op kerstavond 1891, op 63 jarige leeftijd, sterft Rietstap. Rietstap kan als vader van de Nederlandse heraldiek worden beschouwd. Second part (of two) with a selection of the most important aristocratic families of the Netherlands. Names L till Z. Each family is being discussed in a small family saga. Also their coats of arms are being explained and reproduced in a nice format and in color, six on each page at the same time. Each part has it's own foreword and index, so in that way a certain family can be found very quickly. A beautiful edition, also exteriorly cover.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by