Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde

Taalkunde


R.P. Rijnhart (pseudoniem voor J. Kramers jz.) Algemeen woordenboek van het praktische leven, in de stad en op het land (Gouda : G.B. van Goor 1866) viii + 1304 p Jacob Kramers (1802-1869) was Nederlands eerste professionele lexicograaf. Omstreeks 1848 nam uitgeverij G.B. van Goor hem als zodanig in dienst. Hij was ook een van de productiefste woordenboekmakers uit de negentiende eeuw. Hij vertaalde, bewerkte en schreef ruim twintig woordenboeken en -boekjes. Zijn belangrijkste woordenboeken zijn Kramers' kunstwoordentolk (eerste druk 1847, inmiddels 29ste druk), een aardrijkskundig woordenboek en een tweedelig Frans vertaalwoordenboek. Dit tweedelige 'huishoudkundige' woordenboek, geeft in korte, alfabetisch gerangschikte artikelen, een massa informatie over het leven en werken in de tweede helft van de 19de eeuw. R.P. Rijnhart (pseudonym for J. Kramers jz.) General Dictionary of the practical life in the city and on the country (Gouda : G.B. van Goor 1866) viii + 1304 p Jacob Kramers (1802-1869) was the first professional Dutch lexicographer. Around 1848 the publisher G.B. van Goor hired him as such. He was also one of the most productive creators of dictionaries from the 19th century. He translated, adjusted en wrote over 20 dictionaries and booklets. His most important dictionaries are Kramers dictionary of art (first release 1847, now 29th released), a geographical dictionary and a two-piece French translation dictionary. This two-piece 'household' dictionary, gives in short alphabetical articles, a ton of information about the life and work in the second half of the 19th century.

R.P. Rijnhart (pseudoniem voor J. Kramers jz.) Algemeen woordenboek van het praktische leven, in de stad en op het land (Gouda : G.B. van Goor 1866) viii + 1304 p Jacob Kramers (1802-1869) was Nederlands eerste professionele lexicograaf. Omstreeks 1848 nam uitgeverij G.B. van Goor hem als zodanig in dienst. Hij was ook een van de productiefste woordenboekmakers uit de negentiende eeuw. Hij vertaalde, bewerkte en schreef ruim twintig woordenboeken en -boekjes. Zijn belangrijkste woordenboeken zijn Kramers' kunstwoordentolk (eerste druk 1847, inmiddels 29ste druk), een aardrijkskundig woordenboek en een tweedelig Frans vertaalwoordenboek. Dit tweedelige 'huishoudkundige' woordenboek, geeft in korte, alfabetisch gerangschikte artikelen, een massa informatie over het leven en werken in de tweede helft van de 19de eeuw. R.P. Rijnhart (pseudonym for J. Kramers jz.) General Dictionary of the practical life in the city and on the country (Gouda : G.B. van Goor 1866) viii + 1304 p Jacob Kramers (1802-1869) was the first professional Dutch lexicographer. Around 1848 the publisher G.B. van Goor hired him as such. He was also one of the most productive creators of dictionaries from the 19th century. He translated, adjusted en wrote over 20 dictionaries and booklets. His most important dictionaries are Kramers dictionary of art (first release 1847, now 29th released), a geographical dictionary and a two-piece French translation dictionary. This two-piece 'household' dictionary, gives in short alphabetical articles, a ton of information about the life and work in the second half of the 19th century.

Geerling's Briefsteller - Verzameling van modellen van brieven over de meest uiteenlopende onderwerpen tevens vraagbaak voor iedereen in zake wettelijke voorschriften van allerhanden aard. Brieven zijn eigenlijk niets anders dan een schriftelijk onderhoud met afwezigen. Zij moeten daarom ook al de eigenschappen van een aangenaam mondeling onderhoud tusschen welopgevoede, beschaafde personen hebben, en even beschaafd als gemakkelijk en ongedwongen zijn gesteld. Nochtans wordt bij brieven meer keuze in de bewoordingen, meer samenhang in de gedachten, meer overweging van alle omstandigheden, en over 't geheel meer zorg en vlotheid in de voordracht vereischt. Bij het mondeling onderhoud wordt meestal onvoorbereid gesproken: men is daarom geneigd, menig onnauwkeurig, ja onbedachtzaam woord te verontschuldigen ; menig woord verdwijnt ook langzamerhand uit het geheugen. Niet alzoo is het in brieven. Het schrijven laat meer tijd toe om te overleggen: ieder woord kan door den schrijver aandachtig herlezen, overdacht, gewogen, door den ontvanger van den brief getoetst en beoordeeld worden. De eer en in 't algemeen het belang van den schrijver vereischen daarom, dat hij meer zijn woorden weegt dan bij een mondelinge voordracht, vooral als hij bedenkt, dat zijn brieven ook in vreemde handen komen en gelegenheid kunnen geven tot misbruik en vele onaangenaamheden. Dit is de vijftiende vermeerderde en verbeterde druk met alfabetisch register Geerling's Briefsteller - Collection of models of letters about various subjects. And at the same time a well of information for everybody with questions about instructions of laws, of all kinds. This is the fifteenth expanded and improved print with alfabetical register.
Navigatie