Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap

Wetenschap


Dit boek, dat is uitgegeven in opdracht van de Academische senaat, is ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de Groninsche Universiteit. Dit boek beschrijft alle ontwikkelingen van de studierichtingen in de Groningsche Universiteit in de afgelopen 19e eeuw. Het beschrijft ook de ontwikkeling van de universiteit zelf. Dit boek is verdeeld in koppen met alle studies, beschreven met een korte uitleg. In deze digitale uitgave staat het gedenkboek dat ter voorbereiding van een waardige herdenking van het driehonderdjarig bestaan der universiteit is geschreven, bestaande uit vijf leden, één uit elke faculteit, te weten: Dr. C. H. van Rhijn, Dr. J. W. Moll, Dr. G. C. Nijhoff, Mr. J. Simon van der Aa en Dr. J. Huizinga. Op het verzoek der commissie werden ook de rectoren van 1912/13 en 1913/14, Dr. J. H. Kern en Dr. H. J. Hamburger, bij hun ambtsoptreden bereid gevonden, in haar midden zitting te nemen. De samenstelling der commissie bleef niet ongewijzigd: het was de dood helaas, die haar den voorzitter Dr. C. H. van Rhijn op 16 Februari 1913 ontnam. Zijn plaats als lid en voorzitter werd ingenomen door Dr. Is. van Dijk. Een van de eerste plannen, waarop de commissie de goedkeuring van den senaat en vervolgens van de algemeene feestcommissie vroeg en verwierf, was de uitgave van een gedenkboek, waarvan zij de redactie op zich nam. Men besloot, dat dit zou bestaan uit een historisch gedeelte en een beschrijving van den tegenwoordigen staat der universiteit. Het historische gedeelte zou in de eerste plaats de algemeene geschiedenis der universiteit gedurende de negentiende eeuw bevatten, waarvan aan Dr. J. Huizinga de bewerking werd opgedragen, en voorts eenige losse bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs aan de hoogeschool. Elk der vier overige leden der oorspronkelijke commissie nam op zich, een onderwerp uit de geschiedenis zijner faculteit te behandelen. Ook deze taak moest Dr. Is. van Dijk van zijn voorganger overnemen. Voor de litterarische faculteit werd de medewerking verkregen van Dr. B. Sijmons, terwijl Dr. H. Brugmans te Amsterdam bereidwillig gehoor gaf aan een uitnoodiging der redactie, om de oprichtingsgeschiedenis der universiteit nogmaals te beschrijven. This book, which has been published by order of the Academic senate, is published celebrating the third celestial anniversary of the University of Groningen. The book describes all developments of the different courses in the university in the 19th century. It also describes the development of the university itself. This book is devided in sections with all studies, which are also described shortly. This CD-ROM encompasses the memorial book which was written in preparation of a worthy memorial of the third celestial anniversary of the university. It consists of five parts. One for each faculty. Namely Dr. C.H. van Rhijn, Dr. J. W. Moll, Dr. G. C. Nijhoff, Mr. J. Simon van der Aa and Dr. J. Huizinga. By request of the commission the principals of 1912/13 and 1913/14, Dr. J. H. Kern and Dr. H. J. Hamburger, were also found willing to take part amidst their hearing. The composition of the commision did not remain unchanged: it was death that took the chairman, Dr. C. H. Van Rhijn, away from it on the 16th of February of 1913. His place as member and chairman was taken by Dr. Is. Van Dijk. One of the first plans the commity had gotten approval for by the senate and subsequently by the party commity, was the release of a memorial book, of which they became the editors. They decided that this would consist of a historical section, and a description of the current state of the university. The historical section would initially contain the general history of the university during the 19th century, of which the adaptation was dedicated to Dr. J. Huizinga, and also some loose contributions to the history of the schools. Each of the four remaining members of the original commity took upon themselves, the task to describe a subject from the history of his or her faculty. Also this task Dr. Is. Van Dijk had to take over from his predecessor. For the literary faculty, cooperation was given by Dr. B. Sijmons, while Dr. H. Brugmans from Amsterdam willingly took notice of a invitation of the editors, to describe the history of the erecting of the university once again.

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud is een stuk uit het voorwoord opgenomen. Dit boek, waarin alleen de leerstof voor het onderwijzersexamen is besproken, verschijnt op verzoek van verschillende collega's. Het programma voor dit examen eischt: eenige bekendheid met het organisme van het menschelijk lichaam, vooral ten opzichte van den bloedsomloop en de ademhaling, en met den bouw en het leven van de belangrijkste inlandsche dieren-. Het komt ons voor, dat de eischen hier vrij duidelijk zijn omschreven. De term: eenige bekendheid wijst er op, dat nergens in bijzonderheden mag getreden worden. De bijvoeging -vooral enz-. geeft aan, dat zenuwstel, zintuigen, spijsvertering maar eene zeer bescheiden plaats mogen innemen. Welke dieren tot - de belangrijkst- behooren, hierover kan natuurlijk verschil van gevoelen bestaan. Wij meenen, dat hier in de eerste plaats bedoeld is: bekendheid met de dieren, die den mensch belangrijke diensten bewijzen of zeer schadelijk voor hem zijn. In elk geval zal den candidaatonderwijser hier wel eenige keus worden gelaten. Dat we een enkel dier hebben opgenomen om een eenigszins trouw beeld van eene groep te geven, zal zeker niemand ons euvel duiden, al is het stelsel op het onderwijzers-examen volstrekt geen hoofdzaak. To give a good idea of the contents we give a part of the foreword. This book, which only discusses the material for the teachers exam, is being published by demand of several colleagues. The program for this exam includes: some knowledge of the human body, especially where it concerns the blood circulation and respiration system, also with the growth and life of the most important native animals. We think the demands for this are clearly described. The term: 'some knowledge' points out that there no where is gone into special detail. The addition 'especially' etc., points out that the nervous system, senses, digestive system are only supposed to take a very modest place. Which animals belong to the 'most important'ones, ofcourse there are different ways of opinion here. We think that firstly here is meant: familiarity with those animals that are very important for humans or very harmfull to them. In each case the candidate teacher will be left with some freedom of choice. That we have admitted a few animals to give a certain true overview of a certain group, well no one will blame us for that, even tho the system will not be a big part of the exam.
Navigatie